“รองอธิบดี ชป.” ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และ นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกรมชลประทานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯที่กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชดำริเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อให้ชาวตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีผลงานความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 21

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 10.46 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 3,250 คน พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 6,490 ไร่ รวมไปถึงครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนเรศวรป่าละอู จะได้มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงตลอดทั้งปีอีกด้วย

“มั่นใจว่าในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 อ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ จะสามารถเริ่มกักเก็บน้ำได้ และการก่อสร้างทำนบดินหัวงานคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวในที่สุด

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17 สิงหาคม 2562