“พัชรวาท” มอบหมาย รชฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ เปิดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ

Featured Video Play Icon

วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน” โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายน้ำบาดาล รวมถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “น้ำบาดาล” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลในประเทศไทย สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำบาดาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากร การขยายตัวของเมืองและชุมชน การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดจัดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ ในวันที่ 3 เมษายนของทุกปี

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ให้วันที่ ๓ เมษายนของทุกปี เป็น “วันน้ำบาดาลแห่งชาติ” (National Groundwater Day) สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านปากชัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยวันน้ำบาดาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน”

ในการนี้ ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่เครือข่ายน้ำบาดาลดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดดีเด่น รวม 5 รางวัล ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, ลพบุรี, ปราจีนบุรี, ตาก และนราธิวาส
2) ประเภทกลุ่มผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลภาคเอกชนดีเด่น รวม 3 รางวัล ได้แก่ บริษัท  แอล อาร์ 1999 จำกัด, บริษัท เจ.เค.การ์เด้น จำกัด และโรงพยาบาลเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3) ประเภทกลุ่มชุมชนผู้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ต้นแบบดีเด่น รวม 12 รางวัล
และ
4) ประเภทช่างเจาะน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดีเด่น รวม 12 รางวัล

สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน” โดยนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ได้แก่ หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลของไทย” “น้ำบาดาลกับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561” และ “เดินหน้า แลหลัง…เติมน้ำใต้ดินประเทศไทย”

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลภาคเอกชน เช่น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัท แดรี่พลัส จำกัด รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรจากผู้ใช้น้ำบาดาล อาทิ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรบ้านโคกงาม จังหวัดเลย กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า จังหวัดราชบุรี  และกลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช