“สุริยะ” สั่งการ ทช. อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 67 เตรียมพร้อมให้บริการทุกเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการภายใต้แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของกระทรวงคมนาคม โดยสั่งการให้ ทช.ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงให้ประชาชนใช้ถนนสายรอง เพื่อลดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของถนนสายหลัก พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ระหว่างก่อสร้างให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยเตรียมความพร้อมตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งได้เน้นย้ำการป้องกัน และการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางหลวงชนบทให้น้อยลงมากที่สุด เพื่อสร้างความปลอดภัยรองรับการเดินทาง ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งได้นำปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลสถิติจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการป้องกัน พร้อมทั้งปิดประเด็นช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุควบคู่กันด้วย โดยมอบหมายให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ช่วงวันที่ 4–10 เม.ย. 67)

– ปรับปรุงโครงข่ายถนนและสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย ไร้หลุมบ่อ
– ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร ป้าย ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร รวมถึงตัดหญ้า เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นให้ปลอดภัย
– เตรียมความพร้อมเพื่อคืนพื้นผิวจราจร ให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
– เตรียมความพร้อมสายด่วน 1146 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ Conference ให้พร้อมใช้งานตลอดจนประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยง และร่วมรณรงค์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

ช่วงควบคุมเข้มข้น (ช่วงวันที่ 11–17 เม.ย. 67)

– คืนผิวจราจรพร้อมหยุดงานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้ครบถ้วนตามที่กรมกำหนด
– จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อสรุปข้อมูลรายงานให้ได้รับทราบ
– จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน พร้อมจัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง
– จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference ตลอดช่วงเทศกาล
– ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อกระแสหลัก และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ช่วงหลังเทศกาล (ช่วงวันที่ 18–24 เม.ย. 67)

– รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
– สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น
– เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมวางแผนก่อนออกเดินทาง และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของตนเองและเพื่อนร่วมทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามเส้นทาง ทางเลี่ยงช่วงเทศกาล หรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146