จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่อุโบสถวัดพระนางจามเทวี ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน “พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางบัณฑิตา หมื่นพรม พัฒนาการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ในชนบทให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 และต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นประจำทุกปี

สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดลพบุรี ในวันนี้ จะนำเงินเข้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ มียอดเงินในบัญชี เป็นเงิน 2,384,184.81 บาท โดยในปี 2567 จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 145 ทุน และดำเนินการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 146 ทุน รวมทั้งสิ้น 291 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 436,500 บาท สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่า จำนวน 159,999 บาท โดยจะนำเงินดังกล่าวเข้าสมทบกองทุนฯ และจะนำไปมอบให้เด็กยากไร้และด้อยโอกาสต่อไป