ILO เข้าหารือ รมว. “พิพัฒน์” พร้อมทำมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และส่งเสริมสิทธิแรงงาน ความยุติธรรมทางสังคมร่วมกัน

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวเสี่ยวเยี่ยน เฉียน (Ms. Xiaoyan Qian) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว และคณะ เนื่องในโอกาสที่นางสาวเสี่ยวเยี่ยน เฉียน เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานและสังคม ตลอดจนผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว โดยมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานและILO ยินดี สนับสนุน สานต่อ กิจกรรม โครงการ ภายใต้แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนได้ และพร้อมที่จะร่วมมือกับ ILO ในการผลักดันประเด็นสำคัญภายใต้แผน DWCP โดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือของไตรภาคี ค.ศ. 1976 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การใช้กลไกไตรภาคีในการปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยความคืบหน้าขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบัน โดยวางเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน 2567

ทาง นางสาวเสี่ยวเยี่ยน เฉียน (Ms. Xiaoyan Qian) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว ขอให้กระทรวงแรงงานให้ความร่วมมือพิจารณาความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม Social Coalition for Social Justice ซึ่งจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผมเชื่อมั่นว่าการริเริ่มดังกล่าวเป็นประโยชน์ และจะเป็นกลไกของประเทศสมาชิก ILO ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ สิทธิแรงงาน ความยุติธรรมทางสังคม และบรรลุเป้าหมายของ ILO ร่วมกัน