จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือ

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2567 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันนี้ว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือ รวมทั้งได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน เป็นประจำทุกปี โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนนทบุรี ได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า 1,261 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,539,800 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) สำหรับในปี 2567 จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 90 ทุน โดยแบ่งเป็น 6 อำเภอ ๆ ละ 15 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สำหรับการทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้มียอดเงินบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 159,714 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการร่วมบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนนทบุรี” ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 108-0-93258-5 โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 0704