ช่างเชื่อมมีเฮ กรมพัฒน์จ่อทดสอบมาตรฐานเพิ่มอีก 3 สาขา รับอัตราค่าจ้างตามระดับฝีมือ

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบผ่านร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง เชื่อมมิก และเชื่อมฟลักซ์คอร์ รับค่าจ้างตามระดับฝีมือ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีมติเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ เพิ่มเติมอีก 3 สาขา ไดัแก่ 1. สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 2. สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ และ 3. สาขาช่างเชื่อมมิก โดยเห็นว่า สาขาช่างเชื่อม ทั้ง 3 สาขานี้ ตลาดแรงงานมีความต้องการเป็นอย่างมาก เห็นควรที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมตามระดับมาตรฐานฝีมือ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้เร่งประกาศอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือให้สอดรับกับอัตราค่าจ้างในปัจจุบัน

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการร่วมกันจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพของประเทศไทยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกมิติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เป็นแรงงานคุณภาพรองรับค่าจ้างตามทักษะฝีมือ ร่วมผลักดันให้มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือและกำหนดอัตราค่าจ้างตามความสามารถ ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการส่งเสริม ได้พิจารณาตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของทั้ง 3 สาขาข้างต้น ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้แรงงานรวมถึงสถานประกอบกิจการ ใช้เป็นเกณฑ์ในการตกลงอัตราค่าจ้างอย่างเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย

“ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มแรงงานที่มีทักษะด้านช่างเชื่อม สามารถที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ โดยติดต่อสมัครเข้าทดสอบได้ที่ สำนักงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4อธิบดี กพร. กล่าวทิ้งท้าย