กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างและยกระดับถนนสาย อบ.4122 จ.อุบลราชธานี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่าง 2 จังหวัด พร้อมสนับสนุนขนส่งพืชผลทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4122 แยก ทล.2214 – บ้านวังเสือ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง กม.ที่ 3+500 รวมระยะทางการดำเนินงาน 1.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 9.98 ล้านบาท เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเดิมได้รับผลกระทบในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

ทั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง พร้อมยกระดับการคมนาคมให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมระหว่าง อำเภอเมืองน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เข้าสู่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในทุกฤดูกาล ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว