“วราวุธ” นำ คณะผู้บริหาร – ขรก. – จนท. กระทรวง พม. ถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.พม. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมปกรณ์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 อันเป็นวันมหามงคลแก่ประชาชนชาวไทย ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ปวงประชาราษฎร์ ตามรอยพระราชบิดา ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงใช้ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศาสนา รวมถึงโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายวราวุธ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงพระกรุณารับสมาคม สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนไว้ในพระราชูปถัมภ์จำนวนมาก โดยทรงให้การสนับสนุนสมทบทุนจัดตั้งเป็น “กองทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ” เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลน และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แก่ประชาชนคนไทย และประเทศเพื่อนบ้านจนเป็นที่ประจักษ์

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก โปรดอภิบาล ประทานพรชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มฉัตรปกเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และพสกนิกรชาวไทยสืบไป” นายวราวุธ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล

ทั้งนี้ รมว.พม.ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” พร้อมกัน 3 ครั้ง ก่อนเสร็จพิธี

#ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #วราวุธศิลปอาชา #ถวายพระพรชัยมงคล #2เมษายน2567