วราวุธ เผยมติครม. หลัง พม. ชง สมุดปกขาว แก้วิกฤติประชากร ให้พิจารณา บอก พากษ์เสียงคลิปประกอบด้วยตัวเอง

วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ได้พิจารณาเรื่อง รายงานสมุดปกขาว ข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” เพื่อให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้ผ่านการความเห็นชอบแล้ว จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อ “ครอบครัวไทย” ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุด

นายวราวุธ กล่าวว่า เป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 71 ที่กำหนดให้รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทำให้ประชาชนมีชีวิตที่มีความสุข มีสวัสดิการที่เหมาะสม

นายวราวุธ กล่าวว่า ในที่ประชุม ครม. ทาง ก.พม. ได้นำเสนอวีดิทัศน์ประกอบรายงานสมุดปกขาว ข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” ต่อที่ประชุม ครม. ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากร” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนกว่า 550 คน ในรูปแบบ World Cafe’ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ วัยทำงาน  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ และ ระบบนิเวศเพื่อความมั่นคงของครอบครัว

นายวราวุธ กล่าวว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” ประกอบด้วย 5 นโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายที่ 1 เสริมพลังวัยทำงาน: ตั้งตัวได้ สร้างและดูแลครอบครัวได้ และพร้อมที่จะสูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต นโยบายที่ 2 เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของเด็กและเยาวชน: เด็กน้อย แต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ นโยบายที่ 3 สร้างพลังผู้สูงอายุ ผ่อนหนักให้เป็นเบา พลิกวิกฤตทางประชากรให้เป็นโอกาส นโยบายที่ 4 เพิ่มโอกาสและสร้างเสริมคุณค่าของคนพิการ และ นโยบายที่ 5 สร้างระบบนิเวศ ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว

นายวราวุธ กล่าวว่า การนำเสนอวีดิทัศน์ประกอบรายงานสมุดปกขาว ข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” ต่อที่ประชุม ครม.นั้น กระทรวง พม.ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอไปพร้อมกับ ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤตประชากรและสังคมสูงวัยของประเทศไทย ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 57 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 โดยตนเป็นผู้บรรยายเสียงภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

#ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #สมุดปกขาว #ประชุมครม