จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ที่ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 70 รูป และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 70,999 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำวัดเชิงท่า

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตามรอยพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการพระศาสนา พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในการนำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติ ทรงเป็นมิ่งขวัญและที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนยั่งยืน สืบไป