เริ่มแล้ว! ไม่เก็บค่า Re- Entry แรงงาน 3 สัญชาติกลับบ้านร่วมงานสงกรานต์ 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 67

อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย ไทยลดภาระค่าใช้จ่าย พี่น้องแรงงาน 3 สัญชาติ กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 67 ไม่เสียค่า Re- Entry ย้ำหากมีแผนกลับเข้าประเทศไทยนอกระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำขอ Re-Entry ตามปกติ

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตทำงานในเรือประมงและมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

นายสมชาย กล่าวว่า ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี แรงงานไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ หรือเฉลิมฉลอง ปีใหม่ร่วมกับครอบครัว ดังนั้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย และเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยมาโดยตลอด จึงผ่อนผันให้แรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งทำให้พี่น้องแรงงาน 3 สัญชาติไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก รายละ 1,000 บาท สำหรับแรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน จะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non L-A Visa) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กรณีแรงงานประสงค์เดินทางกลับเข้าประเทศไทยหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หรือยังไม่ทราบกำหนดการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่แน่ชัด จะต้องยื่นคำขอ Re-Entry ตามปกติ มิฉะนั้นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 และติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th