อย. ร่วมมือโกลเด้น เพลซ ผลักดันอาหาร Soft power เพิ่มมูลค่าอาหาร

วันที่ 1 เมษายน 2567 อย.หารือร่วมมือโกลเด้น เพลซ เพื่อช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษาการอนุญาตด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน หรือโครงการพระราชดำริ รวมถึงการผลักดันอาหารให้เป็น Soft Power และให้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบกิจการที่อำนวยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากเป็นหน่วยงานควบคุมกำกับดูแล โดยเป็นผู้สนับสนุนให้มีการผลิตอาหารส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะอาหารที่เป็น Soft power เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จำหน่ายและส่งออก เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก เพื่อกระตุ้นเศษฐกิจ จึงหารือกับภาคธุรกิจต่าง ๆ จับคู่ความร่วมมือ และได้เริ่มจากการหารือร่วมกับโกลเด้น เพลซ ซึ่งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการในพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์จากชุมชน ร่วมหาแนวทางในการวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการผลิตเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดไปจนถึงการอธิบายทำความเข้าใจกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะมีการขยายความร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นอีกต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและส่งเสริม สนับสนุนการผลิตอาหาร Soft power ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยต่อไป