จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดตะโก จัดพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน รุ่นที่ 4 โครงการ “ปิดเทอม เติมธรรม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพระอุปัชฌาย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน รุ่นที่ 4 โครงการ “ปิดเทอม เติมธรรม” จำนวน 40 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก พร้อมคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองสามเณร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดตะโก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรม จัดพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้เกิดค่านิยมเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความกตัญญู ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สำหรับการจัดพิธีบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีกำหนดระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 27 เมษายน 2567 ณ วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา แห่งนี้

ข่าว #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
#ปิดเทอมเติมธรรม #เฉลิมพระเกียรติ #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า