งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด “งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567” โดยมีนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ณ ลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับในปีนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดแพะ ประเภทแกรนด์แชมป์เปี้ยน แพะเนื้อ – แพะนม จำนวน 4 รางวัล โดยในการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั่วประเทศ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับความรู้ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ จากเวทีเสวนาแนวทางการตลาดแพะทั่วประเทศ และได้เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและการผลิต จากการร่วมกันหาแนวทางในการจัดการระบบการผลิตและการตลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดการค้าแพะให้กว้างขวางทั้งตลาดในพื้นที่และตลาดต่างประเทศ

โดยภายในงานนี้ได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการโซนแสดงความรู้วิชาการการด้านปศุสัตว์ นิทรรศการโซนแสดงสัตว์มีชีวิต มีกิจกรรมการจัดประกวดแพะ ของเกษตรกรที่มีลักษณะที่เหมาะสมใช้ปรับปรุงขยายพันธุ์ และมอบรางวัลตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเลี้ยง คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ประเภทแพะที่ประกวด ประกอบด้วย แพะพันธุ์บอร์แพะเนื้อลูกผสมบอร์ แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน แพะนมพันธุ์ซาแนน และมีกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าราคาถูก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP สินค้าปศุสัตว์และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร อาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะ นมแพะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความอยู่ดีกินดี ของประชาชน ในการส่งเสริมอาชีพทางด้านการเลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเลี้ยงแพะ และจากข้อมูลถึงภาพรวมของสถานการณ์การเลี้ยงแพะของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ที่ภาคส่วนต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการปศุสัตว์ให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการปศุสัตว์ของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะนับเป็นความสำเร็จที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการเพิ่มจำนวนประชากรแพะ รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ