องคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ช่องทางนาป่าแปก บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ ช่องทางนาป่าแปก บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนจากฐานปฏิบัติการ ตชด. ปางโยน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเดินทางไปยังโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝายปางหมูฯ ซึ่งได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยราษฎรที่ขาดแคลนข้าวเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีน้อย จึงสร้างระบบชลประทาน ส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์พืชให้ดียิ่งขึ้น โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายปางหมูปิดกั้นลำน้ำแม่สะงา ในท้องที่ตำบลปางหมู เพื่อทดกั้นน้ำส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบริเวณบ้านปางหมู ประมาณ 1,200 ไร่ ช่วยให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

จากนั้นคณะฯ เดินทางไปยังแปลงนาสาธิตของ นายจำรัส วิจิตร ซึ่งเป็นราษฎรที่ได้รับน้ำจากโครงการฝายปางหมูฯ ใช้ในการทำการเกษตรปลูกข้าวในพื้นที่ จำนวน 10 ไร่ ซึ่งหลังจากปลูกข้าว ก็จะปลูกถั่วเหลือง แตงโม และข้าวโพดหวาน ทำให้มีรายได้จากการทำเกษตร 70,000 บาทต่อปี โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

ต่อมา องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรขยายผลและชมกิจกรรมต่างๆ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ เป็นศูนย์บริการและพัฒนา 1 ใน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปาย ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตอง ศูนย์พัฒนาในสอย และศูนย์พัฒนาห้วยมะเขือส้ม ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยพื้นราบ ไทยใหญ่ และกะเหรี่ยงให้มีอาชีพมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยดำเนินการในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย

ข่าว สำนัก รธพ.วก. / ภาพ สำนักงาน กปร.