เกษตรฯ จัดรวมพลังเกษตรกร แปลงใหญ่ ศพก และ young Smart farmer ทั่วประเทศ จับมือปลุกพลังภาคเกษตรขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานรวมพลเกษตรกร แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) กว่า 2,000 คน ปลุกพลังขับเคลื่อนการทำเกษตรในพื้นที่ ที่ห้องประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ young smart farmer ปี 2562 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา พร้อมเครือข่ายเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศกว่า 2,000 คน เข้าร่วมการสัมมนนาฯ

กิจกรรมครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เรียนรู้การทำงานในรอบปีที่ผ่านมาและสรุปบทเรียนร่วมกัน รวมถึงการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ

ด้านนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มติมว่า การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนดำเนินการให้ภาคเกษตรเข้มแข็ง นอกจากเครือข่ายการทำงานระหว่างกันแล้ว การให้ความสำคัญจากรุ่นสู่รุ่น ในภาคการเกษตรจะสามารถตอบโจทย์ภาคเกษตรต่อไปได้ กรมส่งเสริมการเกษตร วางกลไก 3 เครือข่ายเกษตรกร เป็นหลักในการปฏิรูปภาคเกษตร โดยใช้ศักยภาพของเกษตรกรแกนนำ ทั้งแปลงใหญ่ ศพก. และ young smart farmer ปัจจุบัน มีกว่า 5,000 แปลง สินค้าเกษตรกว่า 70 รายการ มีรายได้สูงกว่าปกติ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด คือการเชื่อมโยงและเกื้อกูล การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในภาคการเกษตร การให้ความสนใจ ในมาตรฐานสินค้า นอกจากนี้ แปลงใหญ่ยังตอบโจทย์ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ ผ่านการ ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ใช้ทรัพยากรน้ำและดินอย่างเหมาะสมและพอเหมาะ รวมถึงการปรับตัวต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายเข้มแข็ง เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ในการพัฒนาการเกษตร นำไปสู่การดำเนินการตามนโยบาย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ที่วันนี้ต้องมีรายได้ วันหน้าต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน.-