“จุติ” เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนดินแดง

เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับ รมว.พม. คนใหม่ “นายจุติ ไกรฤกษ์” พบปะพี่น้องชาวเคหะชุมชนดินแดง เป็นครั้งแรกใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563 – 2567” เพื่อเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 นี้