ไทยนำอาเซียนพบฮ่องกง จัดตั้งกลไกร่วมเดินหน้าความตกลง FTA อาเซียน-ฮ่องกง

กระทรวงพาณิชย์ สวมบทประธานอาเซียน นำประเทศสมาชิกหารือฮ่องกงในการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1  ดันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมให้มีผลอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและการลงทุน เพื่อเป็นกลไกให้การเจรจาทั้ง 2 เรื่อง จบในปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังทำหน้าที่ประธานฝ่ายอาเซียน ในการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 (ASEAN – Hong Kong FTA–Joint Committee: AHKFTA-JC) ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ว่าการประชุมครั้งนี้สามารถผลักดันให้อาเซียนและฮ่องกงจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA-JC) อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้ภาคีสมาชิกดำเนินการให้สัตยาบันให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการร่วมถือเป็นกลไกกำกับดูแลการดำเนินการตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA)

นอกจากนี้ ที่ประชุมตกลงจัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า และคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การเจรจาจัดทำกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) และการเจรจาในด้านการลงทุนให้แล้วเสร็จในปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายรณรงค์ เสริมว่า ในการประชุมครั้งนี้ อาเซียนรวมทั้งไทยให้ความสำคัญในการวางแนวทางสำหรับกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและฮ่องกง ใน 5 สาขา ได้แก่ บริการวิชาชีพ พิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า/ โลจิสติกส์ SMEs และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่อาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยฮ่องกงจะให้เงินสนับสนุนแก่อาเซียน 3.18 ล้านเหรียญสหรัฐ (25 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

นายรณรงค์ เพิ่มเติมว่า ความตกลง AHKFTA และความตกลง AHKIA จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ด้านการค้าสินค้า ฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากการที่อาเซียนลดภาษีศุลกากร และสามารถส่งสินค้ามาอาเซียนในอัตราภาษีที่ต่ำลง ในขณะที่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงตกลงว่าในอนาคตจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น 0 ทุกรายการภายใต้ AHKFTA สำหรับการค้าบริการ ฮ่องกงเปิดตลาดภาคบริการให้อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้ WTO โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมในสาขาบริการด้านการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยไทยสามารถถือหุ้นร้อยละ 100 แบบไม่มีเงื่อนไข ในส่วนของการลงทุน ความตกลง AHKIA ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนของอาเซียนและฮ่องกง อาทิ คุ้มครองนักลงทุนหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจ และกระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุนที่สะดวกขึ้น ซึ่งจะทำให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบของฮ่องกงมากขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนฮ่องกงที่มาลงทุนในไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในฮ่องกงอีกด้วย

ปัจจุบัน ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย โดยในครึ่งแรกของปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับฮ่องกง มีมูลค่า 7,079.67 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปฮ่องกง 5,741.81 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงมาไทย 1,337.86 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นต้น สินค้านำเข้าจากฮ่องกง เช่น เครื่องเพชรพลอย   อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผ้าผืน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

14 สิงหาคม 2562