ทส. บูรณาการช่วยประชาชนผ่านพ้นภัยแล้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บูรณาการร่วมกันดำเนินการแก้ภัยแล้ง ผลักดันพื้นที่สุรินทร์และบุรีรัมย์ผ่านพ้นวิกฤตแล้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำแล้งเน้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ รองรับปัญหาฝนทิ้งช่วงที่ทำให้ปริมาณฝนของปี 2562 มีค่าน้อยกว่าปี 2561 ซึ่งน้อยกว่าค่าปกติ 5 – 10 % อีกทั้งข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7,181 แห่ง พบว่ามีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ 31 ของพื้นที่กักเก็บน้ำทั้งหมด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการบริหารจัดการ และด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งด้านทรัพยากรน้ำมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งระยะเร่งด่วนกำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่วิกฤติ โดยจัดส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้ถึงชุมชนที่ขาดแคลนน้ำด้วยรถส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำ และการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง  ระยะปานกลาง ให้เพิ่มความจุแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักปริมาณน้ำฝนพร้อมจัดทำระบบกระจายน้ำให้ครอบคลุมชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ  ในส่วนของระยะยาว ให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ และขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่ทุรกันดาร

กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการช่วยภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ โดยที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่โรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ เนื่องจากน้ำต้นทุนระบบประปาที่ใช้ในพื้นที่โรงพยาบาลแห้งทำให้ไม่สามารถเติมน้ำเข้าถังเก็บน้ำสำรองของโรงพยาบาลได้ ประชาชนเดือดร้อนหนัก กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการจัดหารถบรรทุกน้ำเพื่อลำเลียงน้ำจากการประปาสุรินทร์ส่งไปยังถังสำรองน้ำของโรงพยาบาล ทั้งนี้ปัจจุบันการประปาสุรินทร์ได้รับน้ำดิบจากแหล่งน้ำบ่อเหมืองหินเอกชน จำนวน 2 บ่อ (ความจุรวม 3,500,000 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อบริการน้ำให้โรงพยาบาลและเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่

ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ โดยที่จังหวัดสุรินทร์กรมทรัพยากรน้ำได้สูบน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จำนวน 102,000 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร เข้าพื้นที่ จำนวน 8 คัน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง สนับสนุนท่อส่งน้ำ 730 เมตร  เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนกรมทรัพยากรน้ำมีแผนดำเนินการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่

โดยในปี 2562 มีแผนดำเนินการจำนวน 17 แห่ง ปี 2563 มีแผนดำเนินการ 3 แห่ง ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการสร้างระบบประปาบาดาลให้หมู่บ้านที่ประสบปัญหาแล้งซ้ำซากหรือปัญหาน้ำเค็มในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 หมู่บ้าน ซ่อมแซมบ่อบาดาลและระบบประปาบาดาลด้วยการเป่าล้างบ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้ำ ซ่อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 17 หมู่บ้าน

 

นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 709,800 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการแจกจ่ายน้ำ 120,000 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรน้ำมีแผนดำเนินการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่โดยในปี 2562 มีแผนดำเนินการจำนวน 6 แห่ง ปี 2563 มีแผนดำเนินการ 5 แห่ง ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในช่วงวิกฤตฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนน้ำเพื่อเสริมปริมาณน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคลำปลายมาส 3 บ่อ ให้โรงพยาบาลลำปลายมาศ 1 บ่อ สร้างระบบประปาบาดาลให้หมู่บ้านที่ประสบปัญหาแล้งซ้ำซากหรือปัญหาน้ำเค็ม จำนวน 2 หมู่บ้าน และซ่อมแซมบ่อบาดาลและระบบประปาบาดาลด้วยการเป่าล้างบ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้ำ ซ่อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 18 หมู่บ้าน

ทั้งนี้หากโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมถึงปัญหาอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป