ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ตรวจราชการ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางและประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของนายนิพนธ์ นิลโชติเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้รับการจัดที่ดินจากส.ป.ก. เนื้อที่ 17 ไร่ 34 ตารางวา จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และศูนย์เครือข่ายศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเกษตรกรรมแห่งนี้ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้บนเนื้อที่ 17 ไร่ 34 ตารางวา มีการบริหารจัดการพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างมีระบบ มีการบริหารจัดการพื้นที่กักเก็บน้ำ ภายในพื้นที่แปลงเกษตรกรรมของตนเอง มีการขุดเป็นหนองน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกภายในแปลงเกษตรกรรมให้มากที่สุด และทำคลองไส้ไก่ เป็นวิธีการกระจายความชุ่มชื้นให้กับพืชภายในแปลง อาทิ ลำไย ข้าวพันธุ์สันป่าตอง พืชสวนครัว และเลี้ยงปลา นอกจากนี้ ยังปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินอีกวิธีหนึ่ง ปัจจุบัน กลุ่มเครือข่ายศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีนายนิพนธ์ นิลโชคและนายธีรพงษ์ นิลโชติ (บิดาและบุตร) เป็นแกนนำเครือข่ายสำคัญ ได้นำเกษตรกรไปศึกษาดูงานและสร้างการรับรู้ สามารถแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ มีการแบ่งป้นความรู้และปัจจัยการผลิตที่ทำใช้เอง แบบให้เปล่า ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวในชุมชน และเกิดความร่มเย็นผาสุกในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ หมู่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ภายหลังการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรม ได้เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 (นโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง นายเกษม สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร๋และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวอรุชา ศุภมาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ นางสาวสำเรียง กล้าจอหอ กลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวนงลักษณ์ สักกินัง กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวเพชรลดา เป็นคุณ ห้วหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 แนวทางการพัฒนางานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำปาง 999/1 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง