กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานงานสีสรรพรรณไม้ฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบรมราชินีพันปีหลวง  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราช ดำเนินเปิดงานงานสีสรรพรรณไม้ฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำโค-กระบือรวมจำนวน 2 คู่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตมาประกอบพิธีไถ่ชีวิต  และจะนำโค-กระบือดังกล่าว ไปเลี้ยงดูแลที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต่อไป

11 สิงหาคม 2562เวลา16.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดี น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กผส.นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผอ.กพก.และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และส่วนราชการอื่นๆ เตรียมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2562 ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ตามพระราชดำริ ซึ่งเมื่อปี 2548 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานเงินให้กรมปศุสัตว์จัดหาแพะนมพันธุ์ซาแนน จำนวน 300 แม่ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำมาเลี้ยงในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ เพื่อขยายพันธุ์ส่งเสริมเกษตรกรจากการดำเนินโครงการได้มีการ กระจายพันธุ์แพะให้แก่เกษตรกร โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริอื่นๆ จำนวนกว่า 1,400 ตัว มีเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการและประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะนมในพื้นที่ภาคใต้ จำนวนกว่า 70 ราย มีการเลี้ยงแพะในศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะและศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา จำนวน 303 ตัว เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ให้เกษตรกร อีกทั้งยังมีการจำหน่ายน้ำนมดิบในโครงการ จำนวนกว่า 46,800 กิโลกรัม ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการได้ผลผลิตที่ดีและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

กรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะต่างๆ เช่น เครื่องสำอางค์ ชีส เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าที่สูงขึ้น

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอพระราชทานพระราชานุญาต  นำโคจำนวน1คู่  และกระบือ จำนวน 1คู่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12สิงหาคม 2562มาประกอบพิธีไถ่ชีวิต  และจะนำโค-กระบือดังกล่าว ไปเลี้ยงดูแลที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ   ตามพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อไป ณ  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ