ผู้ว่าฯนนท์ เปิดงาน’ใต้ร่มพระบารมี127 ปีราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน’ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน​จังหวัดนนทบุรี​ ประจำปี2562

เมื่อวันที่​ 10 ส.ค.62 ณ​ ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน​จังหวัดนนทบุรี​ ประจำปี2562 พร้อมด้วย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี , พันเอกวิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จ.นนทบุรี นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่ จังหวัดนนทบุร ร่วมเป็นเกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน​จังหวัดนนทบุรี​ ประจำปี2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปโดยทุกปีที่ผ่านมาทางจังหวัดได้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ฯลฯ ผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอำเภอและระดับจังหวัดตามโครงการประกวดต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ทางด้านนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในด้านรักษาความสงบเรียบร้อยช่วยเหลือดูแลด้านความมั่นคงภายในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างส่วนราชการต่างๆกับตำบลหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปปฎิบัติให้บังเกิดผลในพื้นที่และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานหล่อหลอมประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักความสามัคคีมีความสงบสุขอย่างเป็นรูปธรรในการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่ จังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการเพื่อเเสดงความเป็นชาวราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน สร้างความรักความสามัคคีของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดนนทบุรีโดยในช่วงเช้าแต่ละอำเภอได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาและจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ตามที่แต่ละอำเภอกำหนดและช่วงบ่ายจะเป็นพิธีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2562 และกิจกรรมร่วมสนุกมอบของรางวัลที่ระลึก และ จัดอบรมสัมมนาให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯเพื่อเพิ่มศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกด้านในการปฏิบัติงานบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนต่อไป

ข่าว : PR.นนท์ /พรหมพร