สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยว เบื้องต้นพบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีน และมาเลเซียยังคงเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับความเชื่อมั่นในการเดินทางจากมาตรการยกเว้นวีซ่า และการปิดภาคเรียน ของมาเลเซีย รวมถึงการยกเลิกบัตร ตม.6 ณ ด่านสะเดา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 12,850 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า

และส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 831,989 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 40,246 คน หรือร้อยละ 4.61 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 118,856 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (176,088 คน) มาเลเซีย (138,536 คน) รัสเซีย (49,634 คน) เกาหลีใต้ (44,889 คน) และอินเดีย (33,906 คน) โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย และรัสเซีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 10.22 และร้อยละ 1.65 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 9.36 ร้อยละ 7.85 และร้อยละ 7.72

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางเข้ามาต่อเนื่อง โดยจะปรับเข้าสู่ระดับปกติโดยมีปัจจัยที่เป็นหลักในการส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน

สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 18 ก.พ. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 5,217,379 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 254,699 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (987,941 คน) มาเลเซีย (641,605 คน) รัสเซีย (347,837 คน) เกาหลีใต้ (341,447 คน) และอินเดีย (258,269 คน)