กรมทางหลวงขยาย ทล.3497 สาย บ.ช้างแรก – อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายคันทางบนทางหลวงหมายเลข 3497 สาย บ.ช้างแรก – อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+590 แล้วเสร็จ ระยะทางยาวประมาณ 10.590 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในพื้นที่ให้เกิดความคล่องตัว

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 สาย บ.ช้างแรก – อ.บางสะพานน้อย อยู่ในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความสำคัญคือเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างทางหลวงหมายเลข 4 และทางหลวงหมายเลข 3374 ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและลดระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งกรมทางหลวงได้บูรณะสายทางโดยการก่อสร้างขยายคันทางใหม่ ตามแบบมาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร ไป – กลับ) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง กว้างข้างละ 2.50 เมตร เริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.0+000 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย และสิ้นสุดการก่อสร้างที่ กม.10+590 ต.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย ระยะทางประมาณ 10.590 กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ในวงเงินงบประมาณ 105 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวช่วยให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ด้วยการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง

โดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)