‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงาน’

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 8 หน่วยงานรัฐและเอกชน ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่คนวัยทำงานในสถานประกอบการให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมงานเสวนาและการงานแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ ห้อง SALON A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “กระทรวงแรงงานมีวิสัยทัศน์ คือ แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้พันธกิจ การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ คุ้มครอง และส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ให้แก่ ประชาชนวัยทำงานและผู้ประกันตนวัยแรงงานทุกกลุ่มในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ และสนับสนุนให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้เกิดกลไกระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระหว่างหน่วยงาน”

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 8 หน่วยงาน อันประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรม และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยการสนับสนุนของ สสส. สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
8 สิงหาคม 2562