คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ TIJ และเน็ตทำกิน (กลุ่ม True-Corporation) จัดกิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ“ ครั้งที่ 2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ”เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ“ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) และเน็ตทำกิน (กลุ่ม True-Corporation) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมี นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และนายสมภพ นิลทคช ผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 193 คน และคุณครูจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเยาวชน ได้มีความตระหนักการเคารพสิทธิต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งปกป้องและป้องกันไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ฐานกิจกรรมเกมส์ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน อาทิ การเล่านิทานที่สอดแทรกเนื้อหาการส่งเสริมสิทธิหน้าที่และการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ปัญหา และผลกระทบจากการ Bully นำทีมโดยวิทยากร คุณธนะชัย สุนทรเวช ผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และทีมงาน การรู้จักตนเองผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย นำทีมโดยวิทยากร คุณรัชญา กุลณพงษ์จากเน็ตทำกิน (กลุ่ม True-Corporation) ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน และทีมงาน การเรียนรู้ความหมายและสร้างความเข้าใจของสิทธิและหน้าที่ของตนเองและการเคารพสิทธิต่อตนเองและผู้อื่นในฐานะเยาวชน โดยทีมวิทยากรจากกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม ”เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ“ เป็นการจัดกิจกรรมในกลุ่มโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง วิทยา 1 โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มเด็กและสตรี ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ในด้านสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน โดยจะส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ และการละเมิดสิทธิลดลง ต่อไป