สรพ. ร่วมกับศูนย์การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล นครชัยบุรินทร์ (HACC นครชัยบุรินทร์) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ

ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สื่อสารทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิและความคาดหวัง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการประชุม ให้โอวาท และเชิญชวน รพ.สต.ทุกแห่งในเขตจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการรวมพลังร่วมใจในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ลูกย่าโมมีสุขภาพที่ดีและมีย่าโมเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินงานให้สำเร็จ โดยมีผู้แทนจากรพ.สต. จำนวน 29 แห่ง ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการรับรองการพัฒนาคุณภาพฯ พร้อมพี่เลี้ยงคุณภาพปฐมภูมิฯ, ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ, ตัวแทนจากสสอ. และอบจ. รวมจำนวนเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 150 คน

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ทรนง พิลาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมบรรยาย “หลักคิดการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ และมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนกยูง 1 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถใช้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพพื้นฐานและมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิลงสู่การปฏิบัติตามบริบท รวมถึงการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ ร่วมกับ HACC นครชัยบุรินทร์ ตลอดจนสามารถรับรองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิของ รพ.สต. จำนวน 6 แห่ง ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ HA ที่มีการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการ Workshop การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก ได้แก่ ดร.บรรจง จำปา, นพ.ทรนง พิลาลัย, อ.วราภรณ์ สักกะโต,  อ.ธีราพร ไชยมาลา, อ.อรชร มาลาหอม, ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล และ นางชฎานันท์ ประเสริฐปั้น รวมทั้งผู้เยี่ยมสำรวจและที่ปรึกษาของศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (HACC) เชตนครชัยบุรินทร์