กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย นย.3001 (ตอนฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งระหว่าง 2 จังหวัด 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 แยก ทล.305 – บ้านบางน้ำเปรี้ยว (ตอนฉะเชิงเทรา) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hot Mix In – Plant Recycling) ผิวจราจวกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 – 6 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร ของช่องจราจรด้านซ้ายตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 29+000 ถึง กม.ที่ 30+265 ระยะทางรวม 1.265 กิโลเมตรใช้งบประมาณในการดำเนินงานรวม 9.890 ล้านบาท

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีรถบรรทุกขนส่งพืชผลทางการเกษตรใช้เป็นเส้นทางขนส่งจำนวนมาก ซึ่งมีปริมาณการจราจรมากถึง 9,722 คัน/วัน และเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราไปสู่จังหวัดนครนายก อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดองครักษ์ ทั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนขนส่งพืชผลผลิตทางการเกษตรตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างถนนสายหลัก และใช้เป็นทางลัด – ทางเลี่ยงได้อีกด้วย