สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 7.00 น.

1. สภาพอากาศวันนี้ : มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง

คาดการณ์ : ช่วงวันที่ 14 –17 ก.พ. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น

2. สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม : ปริมาณน้ำรวม 68% ของความจุเก็บกัก (56,021 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ 55% (31,809 ล้าน ลบ.ม.) การประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อย 4 แห่งภาคเหนือ: สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จุฬาภรณ์ ภาคตะวันออก: คลองสียัด ภาคกลาง : กระเสียว (ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูแล้ง)

3.คุณภาพน้ำ : เฝ้าระวังความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่ามาตรฐานอาจส่งผลต่อการผลิตน้ำประปา และในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่ามาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อการเกษตร

4. กิจกรรมสำคัญ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขอเชิญประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของ หรือครอบครองที่ดิน หรืออาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ ร่วมดาวน์โหลดผังน้ำและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ทั้งนี้ นอกจากประกาศที่ติดตามที่ทำการแล้ว สทนช.ยังได้เผยแพร่แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำโขงเหนือและระบบทางน้ำ แผนผังแสดงผังน้ำ แผนที่แสดงพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ และรายการประกอบผังน้ำทางระบบอินเทอร์เน็ตของ สทนช. (www.onwr.go.th) ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังน้ำ (เพิ่มเติม) มีสิทธิเสนอข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่อผังน้ำและรายการประกอบผังดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยสามารถทำเป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 12 มีนาคม