นายกรัฐมนตรีชื่นชมชาวลพบุรี พร้อมใจ “แต่งชุดไทยทั้งเมือง”ผลักดันนโยบาย Soft Power ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะร่วมชมบวนแห่ประวัติศาสตร์ก่อนพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่ เป็นการจำลองรูปแบบขบวนของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้ากับต่างประเทศ โดยมีผู้ร่วมขบวนกว่า 1,000 คน จากนั้น เวลา 18.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยนายอำพล อังคภรกรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน

การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด ของจังหวัดลพบุรี เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2522 โดยกำหนดจัดงาน ระหว่าง วันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยในปีนี้จังหวัดลพบุรี ได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

รูปแบบการจัดงานเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประดับตกแต่งโบราณสถานสำคัญในจังหวัดลพบุรี ทั้งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และภายใน บริเวณเมืองเก่า โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจะมีผู้ร่วมรำบวงสรวงฯ ประมาณ 5 พันคน และกิจกรรมสำคัญ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลพบุรี และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน/คือบรรยากาศชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองเป็นเวลา 1 เดือน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมชาวลพบุรีทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน สืบสานงานประเพณีที่สำคัญนี้มาจนถึงปัจจุบัน และจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม สมพระเกียรติ และยังได้ชื่นชมการพร้อมใจแต่งชุดไทยทั้งเมืองของชาวลพบุรี ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดลพบุรี และยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การส่งเสริมผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการผลักดันนโยบาย Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย