รมช.มท. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่าย อบต. พลิกโฉมให้เป็นที่พึ่งของประชาชน

รมช.มท. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเสริมสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : พลิกโฉมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นที่พึ่งของประชาชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนา “Soft Power from Local to Global” ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเสริมสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : พลิกโฉมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นที่พึ่งของประชาชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนา “Soft Power from Local to Global”  ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก 1 ฐานราก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการทำงานทั้งในพื้นที่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมถอดบทเรียน “ตันแบบการพัฒนาตำบลยุคใหม่” และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาแนวทางผลักตันและขับเคสื่อน Soft Power ของไทย ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร แฟชั่น การท่องเที่ยว ดนตรี วรรณกรรม ประเพณี กีฬา ฯลฯ ในแต่ละตำบลให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ อบต. สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลิกโฉมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นที่พึ่งของประชาชน ภายใต้แนวคิดดังกล่าว นอกจากนี้จะช่วยต่อยอดคุณค่าเดิมสู่การมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก

ด้าน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นพื้นที่ที่มี ศักยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีมรดกโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบที่มี Soft Power ครบทั้ง 5 ด้าน (5F) ได้แก่ อาหาร แฟชั่น ฟิล์ม เทศกาล และศิลปะการต่อสู้ ซึ่งเอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการตลาดและการบูรณาการในการนำ Soft Power มาพัฒนาศักยภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน