คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ TIJ และเน็ตทำกิน (กลุ่ม True-Coporation) จัดกิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ“ ครั้งที่ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต บางเขน นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ”เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ“ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) และเน็ตทำกิน (กลุ่ม True-Coporation) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ให้กับกลุ่มโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมี นางสาวขนิษฐา เลาหศิรินาถ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผู้แทนกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และมี นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต บางเขน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี คณะครู จำนวน 25 คน และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 256 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเยาวชน ได้มีความตระหนักถึงการเคารพสิทธิต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งปกป้องและป้องกันไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ฐานกิจกรรมเกมส์ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน อาทิ การเล่านิทานที่สอดแทรกเนื้อหาการส่งเสริมสิทธิหน้าที่และการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ปัญหาและผลกระทบจากการ Bully นำทีมโดยวิทยากร คุณธนะชัย สุนทรเวช ผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และทีมงาน การรู้จักตนเองผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย นำทีมโดยวิทยากร คุณรัชญา กุลณพงษ์ จากเน็ตทำกิน (กลุ่ม True-Coporation) ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน และทีมงาน การเรียนรู้ความหมายและสร้างความเข้าใจของสิทธิและหน้าที่ของตนเองและการเคารพสิทธิต่อตนเองและผู้อื่นในฐานะเยาวชน  โดยทีมวิทยากรจากกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม ”เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ“ เป็นการจัดกิจกรรมในกลุ่มโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี 2567 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง วิทยา 1  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) และเป็นการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มเด็กและสตรี ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ในด้านสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน โดยจะส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ และทำให้การละเมิดสิทธิลดลง ต่อไป