GGC หนุนพื้นที่สีเขียว คู่เมืองระยอง ปลูกฝังการดำนาแบบวิถีดั้งเดิม สร้างวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ลงพื้นที่พบปะชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในมิติการดูแลด้านสังคม ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรม  “ดำนาปลูกข้าวชาว GGC” ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานและชุมชน เพื่อร่วมอนุรักษ์แปลงนาผืนสุดท้ายแห่งมาบตาพุด

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความเจริญของอุตสาหกรรมและบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่มาบตาพุด “ชุมชนเกาะกก” ยังคงดำเนินวิถีอาชีพเกษตรกรรม สืบสานวัฒนธรรมการดำนาแบบดั้งเดิมและอนุรักษ์พื้นที่ สีเขียวให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมของทุกปี จะเป็นฤดูทำนา คนในชุมชนจะร่วมแรงร่วมใจกัน ทำนาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่บนแปลงนาผืนสุดท้าย ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบชั้นดี โดยมีวิสาหกิจชุมชนเป็น ผู้แปรรูปข้าวให้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองระยอง

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา GGC ได้นำองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อาทิเช่น การบริหารจัดการข้อมูล การจัดการขยะอินทรีย์ เข้าไปสนับสนุนชุมชนผ่านการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนเกาะกกเป็นชุมชนต้นแบบที่ครบวงจร โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูล และเป็นพี่เลี้ยงในการนำเสนอการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อคณะกรรมการในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจนได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด” และในปี 2562 ยังได้เสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชี ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัดระยอง”,“รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตและรางวัลชมเชยระดับประเทศ” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันชุมชนเกาะกก สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในหลากหลายมิติทั้งด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้และคุณค่าให้กับคนในชุมชน ทำให้ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก” ครบวงจรมากขึ้น

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมและชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่ให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม            แสดงความรู้ความสามารถอีกด้วย”

นายสุพิชญ์ สุวกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า “องค์ความรู้ คือ สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้รอบด้าน และเมื่อเราเกิดการพัฒนาแล้ว เราสามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนานาร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนได้”

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมว่า “พอพูดถึงมาบตาพุด ทุกคนจะคิดเสมอว่าคือเมืองอุตสาหกรรม แต่แท้จริงแล้ว เมืองอุตสาหกรรมยังมีพื้นที่สีเขียวแทรกอยู่มากมาย และการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เราได้ร่วมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและสานต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ตลอดไป”

นายสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจ ที่ GGC ได้เข้ามาดูแล และมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการทำกิจกรรม CSR ต่างๆ อีกทั้งยังได้นำองค์ความรู้เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการทำงานของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผมมองว่าเป็นการช่วยให้ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เราเหมือนพี่เหมือนน้องที่คอยสอน คอยดูแลกันและกันจนมีวันนี้วันที่ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเกาะกก สามารถเติบโตไปสู่ระดับประเทศได้”

นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ GGC กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชื่อมความผูกพันระหว่างผู้บริหาร พนักงานและชุมชนแล้ว เรายังมุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวของวิถีดั้งเดิมให้เข้ากับวิถีสมัยใหม่ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจ เพราะเราเชื่อว่า การดำเนินธุรกิจที่ดีจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆกัน”

ชุมชนเกาะกก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีจำนวนครัวเรือน 447 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด 1,104 คน และเป็นชุมชนเดียวในมาบตาพุด ที่ยังคงอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีดำนาเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมไว้ โดยมีผืนนาเพียง 20 ไร่