กปน. เชิญชวนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการ​ฝ่าย​สื่อสาร​องค์กร​ การประปา​นครหลวง​ (กปน.) เปิดเผย​ว่า​ กปน. ขอเชิญชวน​ประชาชน​และ​เยาวชน​ร่วม​รักษา​สิ่งแวดล้อม​ เนื่อง​ใน​วัน​สิ่งแวดล้อม​โลก​ 5 มิถุนายน 2561 ด้วยการตระหนัก​ถึง​คุณค่า​ของ​สิ่งแวดล้อม​ พร้อม​ร่วมกัน​อนุรักษ์​ทรัพยากรธรรมชาติ​ของ​ประเทศ​เราอย่างยั่งยืน​ โดย กปน. จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติ ลด ละ เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก การคัดแยกขยะ การลดปริมาณ​ขยะ ​โดยการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ​นำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิ ก๊อกประหยัดน้ำ ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น​ ทั้งนี้​ กปน. ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ​วันสิ่งแวดล้อมโลกที่เซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ประเทศ​ไทยด้วย​