สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ( ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

สาขาศิลปะการออกแบบ
รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
เกิด ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
การศึกษา Ph.D.: Design Technology, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

ความโดดเด่น ศิลปิน สถาปนิก และนักออกแบบ ที่มีเป้าหมายการออกแบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีประสบการณ์และผลงานการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental & Sustainable Design) มาอย่างยาวนาน มีแนวคิดการออกแบบ (Design concept) ซึ่งเป็นสาระสำคัญ (content) ที่กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มั่นคงในหลักการ มีผลงานต่อเนื่องสม่ำเสมอและหลากหลายที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสังคม เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ ไม่เพียงเฉพาะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่รวมไปถึงการออกแบบในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้คนในสังคมใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน เป็นผู้สร้างความเข้าใจให้สังคมได้รับรู้ในเรื่อง Reduce Reuse Recycle โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบุกเบิกการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุหรือ Upcycling เป็นการใช้ประโยชน์จาก

ผลงานโดดเด่น ก่อตั้งศูนย์ค้นคว้าและออกแบบจากวัสดุ (Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งและออกแบบผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลภายใต้แบรนด์ Osisu และ ผลงานจาก Upcycling Hospital Waste Initiative หรือ การพลิกฟื้นขยะทางการแพทย์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการค้นคว้า ทดลอง ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สู่การช่วยเหลือชุมชนและสังคม ตัวอย่างการนำขยะจากโรงพยาบาล คือถุงน้ำยาล้างไต พัฒนาเป็นวัสดุใหม่ คือ แผ่นถุงน้ำยาล้างไต ต่อยอดออกแบบเป็นกระเป๋าถุงน้ำยาล้างไต เพื่อช่วยผู้ป่วย ตลอดจนชุมชน ให้มีรายได้และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบสร้างสรรค์ (๒๕๕๓)