อธิบดี พช. ปลื้ม! สหกรณ์ฯ พช. ควรค่าแก่การเอาเป็นแบบอย่าง ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิกผู้ตรวจสอบ และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้อง Diamond Ballroom โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากรายงานของประธานกรรมการทําให้ทราบถึงความสําเร็จของสหกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมในทุกเรื่อง สมแล้วที่สหกรณ์มีวิสัยทัศน์ว่า จะเป็นองค์กรที่ทันสมัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และแสดงถึงความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตัวแทนสหกรณ์ กรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน เชื่อมั่นในการทํางานของสหกรณ์ เพราะบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจตามหลักการสหกรณ์อย่างครบถ้วนตามหลักการ สามารถเป็นแบบอย่างของสหกรณ์ที่ดี และยังทำให้รู้สึกสบายใจที่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมีสหกรณ์คอยดูแลทุกข์สุขและความมั่นคงทางการเงิน พร้อมเผยว่า อยากให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เรียนรู้แนวทางการทํางานของสหกรณ์แล้วนําไปเป็นแบบอย่าง เพื่อให้กิจการมีคุณภาพยิ่งขึ้น และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในทุกวาระ เพื่อให้กิจการของสหกรณ์เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

“สาระสำคัญวันนี้ คือการออม สอ.พช.ถือว่ามั่นคงมาก สะท้อนถึงความมีวินัย ถ้าเราไม่มีวินัย เรากำลังโบกมือลาความสำเร็จ เหนือการออมทรัพย์ คือการช่วยเหลือคนอื่น มีการจัดสวัสดิการให้ หากสมาชิกเรามีสวัสดิการดี สหกรณ์ฯก็ดีด้วย อยากจะให้พวกเราทุกคนถ่ายทอดหลักการออมนี้ไปยังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทำอย่างไรให้คนออมเป็น” นายชัยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญหลายประการ อาทิ รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2566 การรับทราบระเบียบ/ประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของหน่วยงานภาคีที่เกียวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การขออนุมัติงบฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินต่าง ๆ ประจําปี 2566 การขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2566 การขออนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ประจําปี 2567 และการขออนุมัตินโยบาย แผนการลงทุน และวงเงินลงทุนของสหกรณ์ประจําปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปอย่างสุดความสามารถ ตามวิสัยทัศน์ “องค์กรทันสมัย โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของมวลสมาชิก” เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ส่งมอบผลตอบแทนแก่สมาชิกเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาการบริหารและบริการให้เชื่อมั่นได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสมาชิกให้มีความมั่นคงทางการเงินและมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ต่อไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood