สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมกับ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน และรับรองคุณสมบัติเครื่องสำอาง เพื่อยกระดับเครื่องสำอางไทย

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอาง มีการค้นพบสารสำคัญที่ส่งผลต่อการปรับสภาพผิวหนังทั้งจากสารเคมีหรือสมุนไพร และมีการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น จึงมีผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากออกสู่ท้องตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่สามารถช่วยตรวจสอบ และให้คำรับรองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เปิดเผยว่า การสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอาง เพื่อหวังยกระดับเครื่องสำอางไทย ผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชุมชน (OTOP)  โดยให้บริการทั้งการทดสอบด้านความปลอดภัย (Safety tests) การทดสอบด้านประสิทธิภาพ (Efficacy tests) ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง ให้มีมาตรฐานตามหลักมาตรฐานสากล อีกทั้งให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสูตรแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ “ผลิตภัณฑ์ความงาม” ของประเทศทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นก่อนออกสู่ผู้บริโภค คาดการณ์เปิดดำเนินการได้ในเดือนกันยายน 2567 โดยนำร่อง ณ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

ดร.นายแพทย์วรพล เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน และรับรองคุณสมบัติเครื่องสำอาง (DMS-COSMECEUTICAL CENTER) ครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุขประเด็นด้านเศรษฐกิจสุขภาพ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างบริการทางการแพทย์สุขภาพแบบครบวงจร และทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้านโรคผิวหนัง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ความงาม และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม