กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2562

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับการตรวจประเมิน (Site visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2562 โดยมีการพัฒนาและตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อเป็นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่กรมควบคุมโรค นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมรองอธิบดี และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมรับการตรวจประเมินผลการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0  โดยคณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบด้วย 1.รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม 2.นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล 3.นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล และ 4.ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาองค์การ สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมควบคุมโรค

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ Model Thailand 4.0 กรมควบคุมโรค พัฒนาไปสู่ DDC 4.0 (SMART DDC) และประกาศนโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรค เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 มุ่งเน้นการทำงานที่สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) สร้างนวัตกรรม (Innovation) และปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) มีหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานระบบราชการ 4.0 ภายในกรมควบคุมโรค และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ตลอดจนปรับปรุงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ก้าวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดค้นนวัตกรรม การให้ความสำคัญกับบุคลากรในการเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามกรอบค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน  โดยคำนึงถึง “คุณภาพ” เป็นหลัก

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค รับการตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ผลการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค มีคะแนน 370 คะแนน และเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานต้นแบบที่ได้รับการประเมินฯ  สำหรับในปี 2562 นี้ กรมควบคุมโรค ได้ประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยประเมินตนเองตามเกณฑ์หมวด 1 – หมวด 7 และจากการพิจารณาผลการประเมินตนเองในเบื้องต้นของสำนักงาน ก.พ.ร. กรมควบคุมโรคผ่านการพิจารณา โดยมีผลการประเมิน 474 คะแนน ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่โดดเด่นสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และสำนักงาน ก.พ.ร. มีมติให้คณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคในครั้งนี้

ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค