ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านหลวง ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ตรวจสุขภาพให้ ประชาชน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวง ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายแพทย์กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

สำหรับการออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสำรวจความเข้าใจ และบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางผิวหนัง โดยเฉพาะโรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง โดยอาจารย์แพทย์โรคผิวหนังและนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จากนั้น ทีมแพทย์และอาสาจุฬาภรณ์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้งตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจตาบอดสี ตรวจโรคผิวหนัง ตรวจวัดพัฒนาการของเด็ก ตรวจโรคกระดูกและข้อ ตรวจประเมินสุขภาพจิต และตรวจโรคทั่วไป ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ

จากนั้นในช่วงบ่าย ทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมหารือเรื่องการพัฒนาโครงการเพื่อบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอำเภอบ้านหลวงในระยะยาว ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น นายอำเภอบ้านหลวง หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โรงพยาบาลบ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.บ้านหลวง เป็นต้น

โครงการอาสาจุฬาภรณ์ เป็นโครงการที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างต้นแบบของชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพที่ยั่งยืน โดยอาศัยหลักการ “สร้างคน สร้างเครื่องมือ และสร้างระบบเพื่อรองรับการบริการชุมชน“ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี บูรณาการไปพร้อมกับการวิจัยชุมชนโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วม นับเป็นภารกิจหนึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ดำเนินงานสนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความยั่งยืน และดียิ่งขึ้นต่อไป