วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (กิจกรรมพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ต่อเนื่อง) เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ ขยายผลสู่ชุมชนชนบท ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2567

สำหรับโครงการอาสาจุฬาภรณ์ กิจกรรมพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ครั้งนี้ อาสาจุฬาภรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 ของชุมชนอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยเป็นประชาชนในตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านฟ้า ตำบลป่าคาหลวง และตำบลสวด รวมจำนวน 96 คน พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 19 คน นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จำนวน 8 คน ตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์จากชุมชนเมือง จำนวน 2 คน

กิจกรรมพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ที่จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมภาคปฏิบัติ 9 ฐาน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุขวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบรรยายอบรมให้ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย อาทิ ฐานการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ Basic Life Support ฐานกะหล่ำปลีบรรเทาปวด ฐานการวัดความดัน ฐานการทำแผลอย่างถูกต้อง ฐานการเจาะวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ฐานการวัดสัดส่วนร่างกายที่ถูกต้อง ฐานการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และฐานสุขภาพจิตในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่มีหน่วยงานจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่อาสาจุฬาภรณ์ด้วย โดยในช่วงบ่าย เป็นการสรุปผลกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3

โครงการอาสาจุฬาภรณ์ เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการวางรากฐานประชาชนทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทั้งในด้านการการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค ภายใต้การให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน สมดังพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์