“เมฆ หมอก น้ำค้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร” สสวท. ไขข้อข้องใจด้วยสื่อการเรียนรู้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนสร้างความเข้าใจให้ชั้นเรียนกับสื่อการเรียนรู้ วีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เมฆ หมอก น้ำค้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร” เพื่อนช่วยการจัดการเรียนการสอนของคุณครูประถมศึกษา ส่งเสริมการคิดพร้อมตัวอย่างการจัดกิจกรรม โดยสร้างแบบจำลอง และอธิบายการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ที่เพิ่มความเข้าใจให้ผู้เรียน คุณครูใช้เตรียมการสอนได้สะดวก ใช้งานฟรีที่ คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/video-science?start=204