วว.แนะวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็น “วัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน” ซึ่งมีข้อดี คือ อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีกว่าการปลูกด้วยดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

หลักการ นำก้อนเห็ดเก่ามาเป็นวัสดุเพาะ และนำเชื้อต้านทานโรคพืช คือ ไตรโครเดอร์มาและยีสต์ ใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อช่วยต้านทานโรคและชักนำความแข็งแรงให้กับพืช

ประโยชน์ของวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว มีดังนี้
1) แก้ปัญหาการเน่าเสียของต้นกล้าทานตะวันระหว่างการเพาะปลูก เนื่องจากราสาเหตุโรคพืช
2) อัตราการงอกของต้นอ่อนทานตะวันเพิ่มขึ้น และน้ำหนักต้นมากขึ้นกว่าเดิม
3) ใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร

ระยะเวลาการผลิต 4 วัน

ต้นทุนการผลิต 300 บาทต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชุด

ข้อแนะนำและควรระวัง
1) การตีก้อนเห็ดต้องตีป่นละเอียด
2) สถานที่คลุกต้องมีความสะอาดหรือกองปุ๋ยควรมีผ้าใบรอง
3) การเพาะเชื้อ พื้นที่ต้องสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
4) การรดน้ำต้นอ่อนทานตะวัน ต้องรดเช้า-เย็น เนื่องจากเป็นกลุ่มพืชที่ต้องการความชื้นสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทร. 0 2577 9000