ยผ. ร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ 4 ทิศ และ Kick off กิจกรรมวันดินโลกอำเภอแม่แจ่ม ปี 2566 – 2567

Featured Video Play Icon

เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2566 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายปองพล ทองสมจิตร เลขานุการกรม และบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลกอำเภอแม่แจ่ม ปี 2566 – 2567 ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน : Sustainable Soil and Water for better Life” ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566 โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเดินขบวนรณรงค์ “วันดินโลก” เฉลิมพระเกียรติฯ 4 ทิศ โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมเดินนำขบวนในเส้นทางสายเหนือ “อนุรักษ์ดิน” จาก วัดเจียงถึงที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์วันดินโลกพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา การขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างบูรณาการ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการ 106,000 ฝายถวายพ่อ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที“ พร้อมทั้งมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้านทั้ง 106 หมู่บ้านของอำเภอแม่แจ่ม ที่เข้าร่วมโครงการ แล้วร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณวัดเหล่าป่าตาล พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคนิคการทอผ้าไหม และบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ โคก หนอง นา ผลิตภัณฑ์ OTOP ผักปลอดสารพิษ ที่จัดแสดงภายในงาน