องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษพัฒนาระบบบริการรักษาโรคเฉพาะทางที่พบบ่อยในชุมชน อาทิ คลินิกเฉพาะทางโรคไต คลินิกชะลอไตเสื่อม คลินิกล้างไตทางช่องท้อง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และมอบของให้กับผู้ป่วย 20 ราย

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า โรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาได้ดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นต้นแบบให้กับชุมชน สร้างสังคมบริโภคที่ดี สู่อาหารปลอดภัย ชุมชนส่งมอบผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารให้โรงครัว และได้พัฒนาระบบบริการรักษาโรคเฉพาะทางที่พบบ่อย อาทิ คลินิกเฉพาะทางโรคไต คลินิกชะลอไตเสื่อม คลินิกล้างไตทางช่องท้อง คลินิกโรคผิวหนังร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง บริการสุขศาลาใน 3 หมู่บ้านห่างไกล ออกให้บริการจิตเวชสัญจรออนทัวร์ในชุมชน สามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายลงร้อยละ 2.74 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและติดตามดูแลผู้ป่วยถึงบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ ในกลุ่มผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและดูแลส่งกลับผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งให้คำปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์ ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ป่วย และลดแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ดีด้านส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย พัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและเยียวยา

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด จากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานกูล วงเงินงบประมาณ 3,620,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในปี 2563 และจะเปิดให้บริการทั้งด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครบวงจรและบริการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง รับผิดชอบประชากร 37,253 คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง สุขศาลา 3 แห่ง ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 296 คนต่อวัน และให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ย 22 คนต่อวัน โรคที่พบมากของผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต ส่วนผู้ป่วยใน ได้แก่ โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ