เลขาธิการ สปส. ร่วมกับสถานพยาบาล 267 แห่ง มุ่งยกระดับการให้บริการผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Featured Video Play Icon

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2567 ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ สถานพยาบาลเอกชน โดยมี ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 58 แห่ง สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมเกียรติฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) จังหวัดนนทบุรี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานพยาบาลเอกชนในโครงการประกันสังคม ได้รับทราบระเบียบ แนวทางปฏิบัติการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ตามสัญญาจ้างบริการทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถจัดบริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้ง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดี และพึงพอใจเป็นสำคัญ

โดยปัจจุบัน ผู้ประกันตนมีแนวโน้มเลือกสถานพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้น เพราะเกิดจากความร่วมมือของสถานพยาบาลคู่สัญญาที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพทั้งมาตรฐานการรักษา และการให้บริการที่เป็นเลิศที่ดีเสมอมา ซึ่งในปี 2567 ได้มีสถานพยาบาลหลักเข้าร่วมโครงการลงนามเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาให้บริการทางการแพทย์ จำนวน 267 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐ จำนวน 170 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 97 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7 แห่ง

สำหรับการคัดเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาให้บริการทางการแพทย์ เพื่อการดูแลรักษาผู้ประกันตนตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด มีใจความสำคัญคือ ต้องทำการรักษาผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดวงเงินค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์ มีระบบการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลระดับที่สูงกว่าหรือสถานพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เพื่อให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เกินศักยภาพของสถานพยาบาลคู่สัญญาที่ให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน

“สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่น โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของกระทรวงแรงงาน และรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ด้านการให้บริการทางการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสม เท่าเทียม มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในการยกระดับการบริการให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นี้ สำนักงานประกันสังคมจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อร่วมพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล telemedicine หรือ telehealth ระบบนัดหมายให้บริการแก่ผู้ประกันตนล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย พร้อมปรับรูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ให้เหมาะสมแก่ผู้ประกันตน และการบูรณาการการใช้สิทธิการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อดูแลรักษาผู้ประกันตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างดีที่สุด