รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ สกพอ. เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

​นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว. กค.) เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และคณะ สกพอ. ร่วมเดินทางด้วย
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีโอกาสเข้าพบนาย Taro Aso รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเน้นย้ำสถานะทางเศรษฐกิจของไทยว่ามีเสถียรภาพและมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และสนับสนุนการลงทุนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน และสถาบันการเงินของทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ

​โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังได้หารือกับนาย Tadashi Maeda ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่สำคัญของ JBIC ในประเทศไทย เช่น การสนับสนุนด้านเงินกู้ทั้งในโครงการภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่ SMEs ของญี่ปุ่นในประเทศไทย ในโอกาสนี้ ได้เชิญชวนให้ JBIC ขยายบทบาทในประเทศไทย โดย รมว. กค. ได้กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ รมว. กค. ได้แสดงความขอบคุณที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับผู้บริหารของบริษัท Marubeni Corporation ซึ่งได้ให้ความมั่นใจถึงเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งเชิญชวนให้บริษัทขยายการลงทุนในประเทศไทย

​เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะฯ ได้มีโอกาสเข้าพบนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เพื่อกระชับความร่วมมือและสานต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และยังได้พบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานเศรษฐกิจของญี่ปุ่น อาทิ นาย Kazuho Tanaka ผู้ว่าการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Japan Finance Corporation (JFC) และนาย Nobuhiko Sasaki ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) รวมถึงภาคเอกชนและสถาบันการเงินระดับสูง อาทิ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation บริษัท Toyota Motor Corporation และธนาคาร Mizuho พร้อมกันนี้ คณะได้เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลังของไทยและความต่อเนื่องของ EEC และพบปะภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจ (Keidanren) ประมาณ 30 ราย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว