รมว.ประเสริฐ ลงพื้นที่ ครม.สัญจรนัดแรก เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนหนองคาย มุ่งหวังเป็นพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอย่างแท้จริง ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

รมว.ดีอี และคณะ ลงพื้นที่หนองคาย เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโพธิ์ตาก หวังเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในชุมชนอย่างแท้จริง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสรรค์กิจกรรม เสริมทักษะดิจิทัล ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโพธิ์ตาก พร้อมมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ โดยมีนายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนคณะที่ปรึกษา รมว.ดีอี เข้าร่วมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย นายประธาน ภู่ธนะพิบูล นายอำเภอโพธิ์ตาก นายสุพจน์ ห่อศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จากนั้น รมว.ดีอี พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งนี้

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับทุกคนในชุมชน โดยได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น วัด มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการในท้องถิ่น และชุมชนที่เหมาะสม กระจายอยู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 500 แห่ง และในปี 2566 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพิ่มเติมอีก 1,722 แห่ง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,222 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะความรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพ โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ได้เป็นพื้นที่ของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่เยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย รวมไปถึงใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมและวางแผนงานต่างๆ ในระดับชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพค้าขายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมของตำบลโพธิ์ตาก โดยมีการเปิดให้บริการถ่ายรูปสินค้าให้กับประชาชนที่สนใจนำสินค้าในชุมชนไปค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com