หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง เทคโนโลยี…เปลี่ยนชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด ลด ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูงโดยการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย ปลอดภัย ซึ่งความสามารถของหุ่นยนต์ตัวนี้ สามารถช่วยผ่าตัดได้หลายโรคและหลายหัตถการ เช่น การผ่าตัดวางขั้วไฟฟ้าเพื่อหาจุดกำเนิดของโรคลมชัก การผ่าตัดวางเครื่องมือ DBS ในโรคพาร์กินสัน ผ่าตัดเนื้องอกในสมองทั่วไปและเนื้องอกที่บริเวณต่อมใต้สมองซึ่งอยู่ในส่วนลึก การผ่าตัดชิ้นเนื้อใน สมองส่วนลึก การผ่าตัดส่องกล้องในสมอง (Endoscope) หรือการผ่าตัดอื่น ๆที่ต้องการความแม่นยำสูงหรืออยู่ในตำแหน่งที่ยากต่อการเข้าถึงด้วยวิธีการผ่าตัดแบบธรรมดา

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะเวลา 4 ปี หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองตัวนี้ ได้ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางสมอง เช่น โรคลมชักที่รักษายากและมีความซับซ้อน โรคพาร์กินสัน เนื้องอก เลือดออกในสมอง ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก จากจำนวนผ่าตัดโรคทางสมองกว่า 60 ราย สถาบันประสาทวิทยาในฐานะที่เป็นสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทของรัฐ ทั้งด้านวิชาการและการบริการ อีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สถาบันประสาทวิทยา จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามไปด้วย โดยจุดประสงค์สูงสุดคือ การเห็นผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทได้รับการดูแลที่ทันสมัย ได้รับความสะดวกสบาย มีสุขภาพดี และมีความสุขสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้