รมว.กษ. ลงพื้นที่มอบ ส.ป.ก.4-01 ณ จ.สกลนคร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผอ.สำนักฯ / กอง / ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 559 ราย 613 แปลง เนื้อที่ประมาณ 5,080 ไร่ ครอบคลุมทั้งหมด 3 อำเภอ อาทิ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอส่องดาว ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566

สำหรับ ส.ป.ก.สกลนคร มีเนื้อที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,301,698 ไร่ ในพื้นที่ 18 อำเภอ 77 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 21.68 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด และร้อยละ 39.38 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ส.ป.ก.สกลนคร ได้ดำเนินการจัดที่ดินแล้ว จำนวน 993,757 ไร่ 81,832 ราย 114,723 แปลง ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในแปลงเกษตรกรรมของตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ส.ป.ก.สกลนคร ยังออกหน่วยบริการสำหรับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ต้องการยื่นคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

สามารถยื่นคำร้องการขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ณ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่
2. หน่วยบริการเคลื่อนที่ของ ส.ป.ก. (Mobile Unit)
3. ผ่านระบบออนไลน์ (ศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส.ป.ก.)